تلفن های همراه امروز تمامی جهان را به راحتی به تسخیر خود درآورده اند، مهم ترین دلیل این اتفاق استفاده راحت و آسان از آن*هاست. به همین دلیل دیگر برخی از تولیدکنندگان حتی به خود زحمت قرار دادن دستورالعمل استفاده از گوشی را درون جعبه های تولیداتشان نیز نمی دهند.